News

ชป.เดินหน้า “หนองช้างใหญ่โมเดล” แก้ท่วม แก้แล้ง อย่างยั่งยืน

27/06/2020


วันนี้ (27 มิถุนายน 2563) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โดยมี นายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงแรกภายในปี 2564 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน

สำหรับการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปริมาณ 250,000 ลบ.ม. โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ปริมาณ 0.25 ล้าน ลบ.ม. 2.) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น พร้อมเสริมสันบานแบบฝายพับได้ สามารถยกระดับเก็บกักขึ้น 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำ 5 ล้าน ลบ.ม. และ 3.) เสริมสันทำนบดิน สูงขึ้น 0.50 เมตร ยาว 640 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้อีกกว่า 6 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 13.675 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนของแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปริมาณ 9.50 ล้าน ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแคน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งใหญ่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางเทิง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 8,000 ไร่ ดำเนินการทำถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกรอบอ่างเก็บน้ำ กว้าง 9 เมตร ยาว 16,000 เมตร มีท่อรับน้ำ จำนวน 60 แห่ง งานอาคารระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply