PR NEWS

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563”

26/12/2019

กรมการขนส่งทางบก เปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563” ณ กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากรถโดยสารสาธารณะ มุ่งเน้นให้ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 18.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถเดินทาง ณ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งใช้พื้นที่เป็นจุดจอดต้นทางรถออกและจุดส่งผู้โดยสาร เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จตุจักร ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562 และอำนวยความสะดวกจุดส่งผู้โดยสารเที่ยวกลับ วันที่ 1 – 2 มกราคม 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563” เป็นกิจกรรมที่กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นทุกปีตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ ดำเนินทุกมาตรการดูแลความปลอดภัย และควบคุมการให้บริการตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมความพร้อมด้านคนและรถ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 รวมถึงมาตรการตรวจความพร้อมคนขับและรถ (Checkคน Checkรถ) รถโดยสารสาธารณะ ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ (Checking Point) ทั่วประเทศ และจุดจอดพักรถ (Rest Area) ใน 17 จังหวัด 18 จุด ทั้งยังมีจุดพักเพื่อคลายความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นจุดบูรณาการร่วม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถทั่วไป มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะขอให้พนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้อง “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” นอกจากนี้ ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ GPS Tracking เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมการขับรถของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความสูญเสียจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด โดยการแจ้งเตือนผู้ขับรถให้ลดความเร็ว หากพบผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ เช่น ถนนพระรามสอง ถนนสายเอเชีย คาดว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวของกรมการขนส่งทางบก สอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือร่วมใจสานภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จากกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อดูแลประชาชนให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาล โดยให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ ใส่ใจ ตนเอง คือ รักษากฎจราจร, คาดเข็มขัดนิรภัย, ใส่หมวกกันน็อก ใส่ใจ เพื่อนร่วมทาง คือ รักษากฎจราจร, คาดเข็มขัดนิรภัย, ใส่หมวกกันน็อก และใส่ใจ ประชาชน คือ คมนาคมร่วมใจ, ตรวจตราดูแล, คน รถ ถนน ปลอดภัย พร้อมเปิดให้บริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เข้าถึงบริการและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลปีใหม่

No Comments

    Leave a Reply