SOCIAL HOT

สุดยอดชาวนาพะเยา ตามรอยพ่อ ร.9 ปลูกข้าว ลืมผัว หลายสายพันธุ์ แปรอักษรเป็นรูป (ตามรอยพ่อ ร.9 ) เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำนาแบบอินทรีย์ จนได้รับรางวัล ออร์แกนิคไทยแลนด์

26/08/2018

วันนี้ (26 ส.ค.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากพื้นที่จ.พะเยาว่า นาง รัชนี อิ่นศิริ อายุ 58 ปี บ้านสันป่าหนาด  เลขที่ 8 ม. 8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  ที่ได้นำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  นำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์  จนประสบความสำเร็จ แก่ครอบครัว โดยใช้  แปลงผืนนาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จำนวน 6 ไร่  ทำการเกษตร  โดยมุ่งมั่นตั้งใจ ลด ละ เลิกการทำนาที่ใช้สารเคมี   และหันมาทำนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว  จนได้รับรางวัล ออร์แกนิคไทยแลนด์

ด้าน นาง รัชนี อิ่นศิริ กล่าวว่า  การดำนาปลูกข้าว และพืชผักของตนเอง ได้เอาแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  นำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์  แบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว    และเลิกการใช้สารเคมี  จนประสบความสำเร็จ แก่ครอบครัว โดยใช้  แปลงผืนนาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ จำนวน 6 ไร่  ทำการเกษตร   ทำนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว

ซึ่งการทำนาได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย  มาสมัยโบราณ  จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผลผลิตในแปลงนาอุดมสมบูรณ์   ปราศจากแมลงศัตรูพืชมารบกวน  อีกทั้งเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้  การทำนา ให้เยาวชน ได้เรียนรู้ ศึกษา และอนุรักษ์สืบสานการทำนา  ปลูกข้าว  ตั้งแต่แรกเริ่มจนการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น

นอกนั้น ยังได้ทำการปลูกต้นข้าวในผืนนาของตนเอง เป็นรูปตัวหนังสือ  และตัวเลข 9   ตามรอยพ่อ  และด้านขวาเป็นรูปเลข 9 (สัญลักษณ์สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9   พร้อมกับมีการปลูกข้าวหลายสายพันธุ์  เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ข้าว ก่ำลืมผัว ข้าวหอมมะลิ  105  จนได้รับรางวัล ข้าวได้รับมาตรฐาน Organic Thailand แบบกลุ่มปี 2561  ออร์แกนิคไทยแลนด์ ที่ผ่านมา

สำหรับการทำนา ตามรอยพ่อ ร.9 จะใช้เวลาของตนเองแต่ละวัน  ควบคุมดูแลการทำนา ปลูกข้าว ด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่เตรียมผืนนาไถคราด ปลูก และเก็บเกี่ยวออกจำหน่าย  ที่สำคัญเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมทั้งจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามรอยที่พ่อหลวงสอนไว้ทุกประการ  หากผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลการทำนา และศึกษาดูแปลงนาแบบอินทรีย์ของ นางรัชนีฯ ติดต่อ โทรหมายเลข 09-0 316 -4156

No Comments

    Leave a Reply