SOCIAL HOT

ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน เข้ารวจสอบห้องเย็นและจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

25/08/2018

ข้อมูล / ข่าว : ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ ๙ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ระดมกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น)เลขที่ ๑๒๕/๑ หมู่ที่ ๕ ถนนสงขลา-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา พบผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ประเภทขาไก่แช่แข็ง       มีต้นกำเนิดจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้นำเข้า จำนวน ๓๑๐ กล่องๆละ ๑๒ กิโลกรัม                     รวมทั้งหมด ๓,๗๒๐ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ  ๒๒๓,๒๐๐ บาท โดยได้ทำการอายัดของกลางไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว                     โดยเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

  • กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยนำซากสัตว์เข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยเคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยนโยบายของนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  ได้สั่งการให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ทั้งการนำเข้า นำออก นำผ่าน และการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปศุสัตว์ หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่านราชอาณาจักรจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง ซึ่งซากขาไก่แช่แข็งที่พบได้ระบุแหล่งที่มาจากประเทศมาเลเซีย อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์จึงมีความห่วงใยในสุขภาพสัตว์ของประชาชน จึงได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายโรคระบาดสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ท้ายที่สุดนี้  หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ กฎหมายโรคระบาดสัตว์ หรือต้องการร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมาย ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕

ข้อมูล / ข่าว : ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

No Comments

    Leave a Reply