PR NEWS

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้เหมาะสม

25/08/2018

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้เหมาะสม เน้นให้เกษตรกรหันมาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือชุดดินในพื้นที่ของเกษตรกรเอง และตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ซึ่งสามารถช่วยแต่งเติมการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งยังได้ปุ๋ยสูตรที่มีอาหารพืชเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่เป็นปัจจุบัน โดยทำความเข้าใจผ่านคลิปวีดีโอ

” ปุ๋ยสั่งตัด ตัดตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ช่วยลดต้นทุน ”

 

ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร ทำไมต้องปุ๋ยสั่งตัด

 

” จะใช้ปุ๋ยสั่งตัด ต้องรู้จักดิน “

 

ปุ๋ยสั่งตัดทำอย่างไร หาได้ ที่ไหนหนา

 

กระทรวงเกษตรฯส่งปุ๋ยสั่งตัดช่วยเกษตรกร

 

No Comments

    Leave a Reply