News

เกษตรฯ จิตอาสาร่วมฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยจ.กาฬสินธุ์

24/09/2019

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมลงพื้นที่จัดกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยใน 18 อำเภอ พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ แจกเมล็ดพันธุ์พืช เปิดบริการซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร และเปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้คำแนะนำการปลูกพืชหลังน้ำลด มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ตามแผนกิจกรรมนโยบายฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ Kick Off พร้อมกัน 21 จังหวัด

             นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานกิจกรรมศาลเจ้าโสมพะมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งระยะประสบเหตุและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

                 สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ได้มีการปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็วไปยังจุดผู้ประสบภัย เปิดศูนย์บริการซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร เปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้คำแนะนำการปลูกพืชหลังน้ำลด พร้อมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ณ วัดบ้านท่ากลาง ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

             อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 18 อำเภอ 25,679 ครัวเรือน 172,717 ไร่ พื้นที่ความเสียหาย 146,271 ไร่ ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบแยกเป็น โค จำนวน 1,059 ตัว กระบือ จำนวน 447 ตัว ไก่ จำนวน 1,260 ตัว รวมทั้งหมด 2,766 ตัว ให้ความช่วยเหลือหญ้าแห้ง 30,640 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ 118 ชุด ขณะนี้เข้าสู่สถานการณ์เป็นปกติแล้ว ด้านประมง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 915 ราย จำนวน 1,210 บ่อ 34 กระชัง พื้นที่ 2,045 ไร่ 514 ตารางเมตร

No Comments

    Leave a Reply