PR NEWS

“เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

20/11/2019

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ท่านที่สองจากซ้าย) และทีมงาน ร่วม “โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” พร้อมทั้งสานความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิทัล โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ท่านที่สองจากขวา) ให้การต้อนรับ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 

ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รู้จักองค์กรและสร้างความร่วมมือกับทางภาควิชาฯมากยิ่งขึ้นในอนาคต นิทรรศการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก

 

No Comments

    Leave a Reply