News PR NEWS

คจ.สช.เชิญร่วมงาน ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ครั้งที่ 11 พร้อมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage DAY)

12/12/2018

12 ธันวาคม2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พร้อมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage DAY) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ  4 ระเบียบวาระ “แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน-บริการทันตกรรม” ป้องกันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทยในสังคมยุค 4.0

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1214 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายพื้นที่/ภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน/ภาควิชาการ วิชาชีพ /ภาคราชการ การเมือง อปท. กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็น และผู้สนใจ กว่า 2,500 คน

โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน หลังพิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 คจ.สช. ได้ใช้โอกาสของวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งตรงกับ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หรือ Universal Health Coverage Day (UHC Day) ที่สหประชาชาติประกาศไว้  จัดพิธีเฉลิมฉลองแบบมีส่วนร่วม และการเสวนาหัวข้อ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลตนเอง ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลที่ท่วมท้นและสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว โดย 4 ระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การประชุมหาฉันทมติ ได้แก่

1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ

2.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม

“ทั้ง 4 ระเบียบวาระที่เสนอเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ เป็นประเด็นสำคัญที่มีความท้าทายและสอดรับกับสถานการณ์โลก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังความตื่นรู้ของประชาชนผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการสานพลังจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและร่วมจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ ถือเป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายประการ อาทิ  ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากทั่วประเทศเข้ามาร่วมงานในฐานะสมาชิกประจำเชิงพื้นที่ (MA) รวมถึงได้มีการย้ายสถานที่จากเดิมที่ใช้ศูนย์ประชุมเอกชนมาจัดงานในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ที่เปรียบเสมือนคอมเพล็กซ์รวมที่ใหญ่ที่สุดของส่วนราชการส่วนกลางของประเทศ ซึ่งนับเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเสมือนงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เพื่อหาฉันทมติต่อนโยบายสาธารณะ โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นหนึ่งในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยสังคมแบบ “ล่างขึ้นบน” ที่ช่วยเสริมพลังและเติมเต็มนโยบายสาธารณะของกระทรวง ทบวง กรมที่เป็นแบบ “บนลงล่าง” โดยมติที่ได้จากที่ประชุมนำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะของประเทศต่อไป”

ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1-10 ที่ผ่านมาได้เกิดข้อเสนอนโยบายที่ได้รับฉันทมติทั้งสิ้น 77 มติ ในจำนวนนี้ เป็นมติที่กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 44มติ เป็นมติที่ขับเคลื่อนจนบรรลุผลตามข้อมติโดยครบถ้วนแล้ว 23 มติ เป็นมติที่สามารถยุติการติดตามได้ 6มติ และเป็นมติที่รอการทบทวนอีก 4 มติ

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11พ.ศ.2561 นอกจากจะมีการพิจารณา 4 ระเบียบวาระข้างต้น และรายงานผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ปาฐกถาพิเศษ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ, เวทีสาธารณะ เรียนรู้ อยู่เป็น เช่นไร ในยุคดิจิทัล’,

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน,

การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ, การเสวนานโยบายสาธารณะฯ ที่น่าสนใจ เช่น ธนาคารเวลา: นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมผู้สูงอายุ’, ‘สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังหญิง, ธรรมนูญผีมอญ : นำผีมอญกลับบ้าน, ยุทธศาสตร์ต้นไม้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง : ปลูกไม้กู้เงินได้ ตัดไม่ติดคุก เป็นต้น

สนใจสามารถเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.samatcha.org หรือ FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

No Comments

    Leave a Reply