Daily Archives

20/06/2024

News

ชป.วางแผนรับมือน้ำลุ่มชี-มูล

20/06/2024

  วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2567 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนั […]…