Daily Archives

07/06/2024

News

มกอช. รุก Q Market ร่วมรณรงค์เลือกสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย วันความปลอดภัยอาหารโลก

07/06/2024

  นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ทุกๆ วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี สมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety […]…