News

ชป.เร่งหาแนวทางแก้ไขภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง

20/03/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก แห้งขอดเป็นระยะทางยาวร่วม 70 กิโลเมตร เนื่องจากมีการสร้างฝายกั้นแม่น้ำวังในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวนหลายฝาย ทำให้น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนกิ่วลม ลงมาไม่ถึงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตาก ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ นั้น


ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ฝายกั้นลำน้ำวังในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างมาหลายปีแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันน้ำหน้าฝายกั้นลำน้ำวังเป็นน้ำที่เก็บได้จากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนกิ่วลม เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องสงวนไว้ใช้ในกิจกรรมการใช้น้ำตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้า จึงไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังในปริมาณมากพอที่จะไหลไปจนถึงพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างได้ ดังนั้น สภาพลำน้ำวังที่แห้งขอดในเขตจังหวัดตาก จึงไม่ได้เกิดจากการสร้างฝายกั้นลำน้ำวังในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามที่ข่าวนำเสนอแต่อย่างใด


ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 จะดำเนินการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่างทั้งในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดวัน เวลา ที่จะระบายน้ำตลอดจนวางมาตรการ กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อควบคุมให้น้ำไหลถึงพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการระบายน้ำ เช่น ปัญหางานก่อสร้าง ปัญหาการทำปศุสัตว์และประมง ปัญหาการทำการเกษตร ในแม่น้ำวัง รวมทั้งการสูบน้ำระหว่างเส้นทางน้ำ นอกจากนั้น โครงการชลประทานตาก ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือราษฎร หากได้รับการร้องขอ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร สูบน้ำจากแก้มลิงหนองตีนดอย ไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนแล้ว รวมทั้งประสานกับท้องถิ่นเพื่อวางแผนก่อสร้างฝายชั่วคราวในจุดที่เหมาะสม ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตากไม่มีฝายหรือประตูระบายน้ำในแม่น้ำวัง ที่จะสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนได้

กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อาทิ โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร โครงการประตูระบายน้ำบ้านคลองไม้แดง ตำบลยกกระบัตร และโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังโพ ตำบลวังจันทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอีก 11 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านสำรวจและออกแบบ รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้าง หากมีความพร้อมครบถ้วนทุกด้าน จะเร่งดำเนินการของบประมาณในการก่อสร้างต่อไป

No Comments

    Leave a Reply