News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งชุมชนเมืองลำพูน/เชียงใหม่

19/03/2022

วันนี้(19 มี.ค. 65) นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน พร้อม ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

โดยจุดแรก อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเหมืองจี้ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำ จำนวน 5 ช่อง พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งและระบบส่งน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้มีน้ำต้นทุนส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 6,900 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำทาบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย  ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 30% โดยประตูระบายน้ำจะแล้วเสร็จในปี 2565 ส่วนระบบส่งน้ำจะแล้วเสร็จในปี  2566

จากนั้น อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง ในอดีตมักประสบปัญหาเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยการก่อสร้างปตร.บ้านแม่ปูคา ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ ผลงานคืบหน้ากว่า 98% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 นี้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำต้นทุนส่งให้พื้นที่การเกษตรบ้านแม่ปูคาเหนือ ได้ประมาณ 275 ไร่ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำแม่ปูคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านปูคาเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า  340 ครัวเรือน ส่งผลให้ชาวบ้านแม่ปูคาเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียง มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

“ได้เร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก” นายประพิศฯ กล่าวในที่สุด

No Comments

    Leave a Reply