News

ชป.รุกสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดจริงจัง ก่อนจะไม่มีน้ำไว้ใช้

19/12/2019

จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้พร้อมใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่า ปัจจุบัน(19 ธ.ค. 62) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 256 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมาก ในขณะที่ยังต้องระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ให้กับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน วันละประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 25 ลบ.ม./วินาที และที่ประตูระบายน้ำมหาราชมีน้ำผ่านประมาณ 1 ลบ.ม./วินาที เพื่อใช้ในการผลิตประปาและรักษาเสถียรภาพของคลองส่งน้ำเท่านั้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตประปาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทางจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินและต่อท่อสูบน้ำให้ต่ำลงจากระดับพื้นคลอง พร้อมกับทำการขุดร่องชักน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักและกำจัดสิ่งกีดขวางออก ส่วนที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อใช้เฉพาะการผลิตประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดเส้นคลอง

ในส่วนของการสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำน้อย นั้น โครงการชลประทานในทุกพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลหนองโน ตำบลเขาดิน ตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกตูม และตำบลโพนทอง จังหวัดลพบุรี
ที่จังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านสันสลี ตำบลเจริญ อำเภอแม่ใจ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ลดการทำนาปรัง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี ตำบลเจริญ อำเภอแม่ใจ
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงสถานการณ์น้ำน้อยที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงฤดูฝนผ่านมาปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆน้อยตามไปด้วย จึงต้องขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย

No Comments

    Leave a Reply