News

ชป. ร่วมประชุม กปน. หาแนวทางแก้ปัญหาน้ำดิบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนความเค็ม

17/08/2021

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ปรึกษาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนความเค็มของการประปานครหลวง ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการประปานครหลวง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการประปานครหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนความเค็ม รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม


ในที่ประชุม การประปานครหลวง ได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปนเปื้อนความเค็มออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะกลาง การประปานครหลวง (กปน.) จะเพิ่มระยะเวลาการบริหารจัดการน้ำดิบในคลองประปาฝั่งตะวันออกเป็น 5 ชั่วโมง ผ่านโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ และจะเร่งดำเนินการขยายกำลังผลิตน้ำจากฝั่งตะวันตกเพื่อผันน้ำประปามายังพื้นที่ฝั่งตะวันออก

ส่วนในระยะยาว กปน.ได้แบ่งออกเป็น 3 แผนงาน คือ 1. ให้กรมชลประทาน ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ผ่านคลองจรเข้สามพัน-คลองสองพี่น้อง-คลองพระยาบรรลือ ที่อัตรา 30 – 60 ลบ.ม.ต่อวินาที ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาศักยภาพการส่งน้ำในคลองเส้นทางดังกล่าวแล้ว 2. กปน.จะขอจัดสรรน้ำดิบจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มจาก 45 เป็น 60 ลบ.ม.ต่อวินาที และ 3. กปน.จะศึกษารายละเอียดการสร้างระบบแก้มลิงข้างคลองประปาฝั่งตะวันออก เพื่อสำรองน้ำดิบ
ซึ่งกรมชลประทานได้ขอให้การประปานครหลวง พิจารณาการขอจัดสรรน้ำดิบจากลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มจาก 60 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 80 ลบ.ม.ต่อวินาที ก่อนที่การประปานครหลวงจะเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาต่อไป

No Comments

    Leave a Reply