News

รมว.พม. มอบนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ มุ่งสร้างผู้นำชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

17/08/2019

17 ส.ค. 62 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567 พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และตัวแทนของชาวชุมชนดินแดง พร้อมผู้อยู่อาศัย จำนวน 100 คน เข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ จำนวน 6,546 หน่วย 11 อาคาร ระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยเกือบเต็มอาคาร ระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร 1,247 หน่วย ระยะที่ 3 จำนวน 5อาคาร 3,333 หน่วย ระยะที่ 4 จำนวน 3 อาคาร 1,632 หน่วย โดยระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ระยะที่ 2 และ ส่วนที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัย นอกจากนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องการให้ความสำคัญกับชุมชน ต้องการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชนจากฐานรากผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างชุมชนที่น่าอยู่ สร้างพลังในชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน และที่สำคัญ คือ สร้างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในด้านพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยต่อไป

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวง พม. โดย กคช. ได้มุ่งเน้นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้นำกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพื่อเป็นผู้แทนของผู้อยู่อาศัยในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กคช. ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยมีความรักและหวงแหนในชุมชนของตน สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนหรือผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองแบบบูรณาการ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ และสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามรองรับวิถีชีวิตในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในอนาคต โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง คำนึงถึงศักยภาพ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก

“การอบรมครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้และแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน 4 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พร้อมวิเคราะห์ SWOT จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นำเสนอผลงานกลุ่ม โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนนี้จะนำไปสู่การขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวชุมชนดินแดงทุกคน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างดีและมาจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ เพื่อให้แผนดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่อง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่โครงการอื่นๆ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

No Comments

    Leave a Reply