News

ชป. ทำความเข้าใจท้องถิ่น เดินหน้าช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

16/12/2019

วันนี้(16 ธ.ค. 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ว่า สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก3 (แม่น้ำบางขาม) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
อำเภอบ้านหมี่ โดยกรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันในแม่น้ำบางขาม ซึ่งเกิดจากลำน้ำธรรมชาติหลายสายไหลมารวมกัน มีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอบ้านหมี่ ได้แก่ ตำบลสนามแจง, มหาสอน, บ้านชี, บางพึ่ง และบางขาม มีความจุของลำน้ำประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือน้ำเพียงร้อยละ 10 เนื่องจากบริเวณริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืช
จึงได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคต
ในส่วนการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลง จนชาวบ้านในบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง บริเวณปากคลองชัยนาท-ป่าสัก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และผลิตน้ำประปา ให้กับชุมชนและผู้ใช้น้ำตลอดสายคลอง

ส่วนที่โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณโรงเรียนราชินีมูลนิธิ หมู่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์น้อย สามารถสนับสนุนได้เพียงการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

No Comments

    Leave a Reply