News

รมช.มนัญญา เปิดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่ไทย สู้ภัยโควิด 19 มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและผลไม้ บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้

16/08/2021

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่ไทย สู้ภัยโควิด 19” โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกอย่างเร่งด่วน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่ไทย สู้ภัยโควิด 19” เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์แท็กซี่ต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช นม น้ำดื่ม รวมทั้งเงาะ และมังคุด จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ และเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดรับซื้อผลผลิตของพ่อค้าในพื้นที่ จากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้โดยสารแท็กซี่ลดลงมากกว่า 50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น มีแนวทางใน 2 ด้านทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและด้านรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนขับรถบริการที่อยู่ในระบบสหกรณ์ ทั้งรถแท็กซี่ สามล้อเล็ก รถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงาน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท และการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์แท็กซี่มีจำนวน 59 แห่ง มีสมาชิก 50,974 คน มีจำนวนรถแท็กซี่ 19,555 คัน โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สมาชิกไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติมีผู้ใช้บริการลดลง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้สหกรณ์ บางส่วนไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ต้องคืนรถให้สหกรณ์ สหกรณ์จึงต้องแบกรับภาระหนี้รายเดือน และค่าเช่าที่จอดรถนับพันคัน ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19 ทั้งผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และผลกระทบด้านการชำระหนี้สถาบันการเงิน รวมทั้งขอเข้าร่วมโครงการเยียวยาจากภาครัฐตามมาตรการต่างๆ แล้ว ซึ่งขณะนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับปัญหาเรื่องที่จอดรถ ปัจจุบันสหกรณ์มีจำนวนแท็กซี่ที่จอดทิ้งเนื่องจากไม่มีคนขับประมาณ 5,000 คัน ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดเตรียมพื้นที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และ 2 ให้จอดรถชั่วคราว รองรับรถแท็กซี่ได้ประมาณ 200 – 300 คัน นอกจากนี้ยังให้ประสานไปยังกรมธนารักษ์และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือหาที่จอดรถให้เพียงพอกับจำนวนแท็กซี่ ขณะนี้ได้พื้นที่จอดภายในโรงงานยาสูบ จอดได้ 150 คัน บริษัท CAT เทเลคอม จังหวัดนนทบุรี จอดได้ 120 คัน ที่ซอยเสรีไทย 66 พื้นที่ 10 ไร่ และที่ในเขตหนองจอกสามารถจอดได้ประมาณที่ละ 1,000 คัน รวมทั้งพื้นที่ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด ประมาณ 300 คัน

No Comments

    Leave a Reply