News

กตส.เดินหน้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

10/09/2021

นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า “สหกรณ์” นับเป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และมีผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ที่จะเป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกสหกรณ์และคนในชุมชน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแล ดำเนินงานตามภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านการตรวจสอบบัญชี ให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้และควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีและตามที่ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการทุจริต สามารถนำผลการตรวจสอบบัญชีและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงให้ข้อแนะนำกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นางพิศมัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน พบว่า หลายสหกรณ์ยังประสบปัญหาการควบคุมภายในซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในทางธุรกิจและการบริหารงานสหกรณ์ ขาดความเข้าใจในหลักวิธีการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ หรือแม้แต่ปัญหาจากสมาชิกที่ละเลย ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือการไม่ชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์ตามกำหนด ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ลดลงและอาจส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมสหกรณ์ เพื่อควบคุมการบริหารงานและเพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา ป้องกันข้อผิดพลาด ดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายและช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของทางราชการในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ได้รวดเร็วขึ้น

No Comments

    Leave a Reply