News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วมภาคตะวันตก

15/11/2019

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)  โดยในส่วนของกรมชลประทานมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง การสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอในที่ประชุมพิจรณา จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1.) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ อำเภอเมือง และ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 2,433,688 ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 9,375 ไร่ และส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรกว่า 4,200 ไร่

2.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วย โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำกระเสียว กม.47+290คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการขุดลอกบึงปลายน้ำ เทศบาลท่าเสด็จ หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง และ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทวีป อำเภอด่านช้าง

3.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ฝาย จำนวน 8 แห่ง และ แก้มลิง จำนวน 1 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลุ่มแม่น้ำกอง โดยปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำ และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ โครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จังหวัดกาญจนบุรี

4.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักและกระจายน้ำเดิมให้สูงขึ้น จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวัดอัมพวัน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองแค สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลาดมังกร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุ้งน้ำวน อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายใหญ่บางป่า กม.16+300 ประตูระบายน้ำกลางคลอง ร.2 ซ้าย บางป่า(ลำถ่อแพ) กม.5+500 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา 3 ขวา 12 ซ้าย โครงการคลองขุดลัดราชบุรี โครงการก่อสร้าฝาย จำนวน 4 แห่ง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน 4 แห่ง และ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 11 แห่ง

5.) โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบแหล่งน้ำบึงโชคบัญชา (แก้มลิง) ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้แก่ โครงการศึกษา สำรวจการติดตั้งประตูน้ำ เครื่องสูบน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตร และชุมชน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า การเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในทุกมิติก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน

No Comments

    Leave a Reply