News

ชป.แจงกรณีความล่าช้าโครงการปรับปรุงคลองท่าจิก

15/11/2019

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2(คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการล่าช้าทำให้ราชการเสียหาย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15  เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แต่เกิดปัญหาจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เบื้องต้น      กรมชลประทานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการ ซ่อมแซมเส้นทางสัญจรอื่น เพื่อทดแทนทางที่ชำรุดไปพลางก่อน ซึ่งเส้นทางทดแทนคือถนนสายบ้านรากชายและถนนสายวัดบางตะพาน โดยได้เร่งถมดินหลังท่อที่ดำเนินการเทคอนกรีตเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเชื่อมต่อถนนสายบ้านรากชายและถนนสายวัดบางตะพาน ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ตามปกติ รวมทั้งนำไม้สนมาดำเนินการปักขอบตลิ่งเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินบริเวณริมตลิ่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นบางส่วนแล้วพร้อมทั้งได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2562

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จ เชื่อมกับทางสายหลักให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปติโดยเร็วที่สุด โดยให้ผู้รับจ้างเร่งนำดินมาถมบดอัดแน่นด้านข้างคลองระบายน้ำโครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างตามแนวถนนคอนกรีตที่ทรุดตัว เพื่อเสริมความมั่นคงโครงสร้างถนน ลงหินคลุกบริเวณถนนคอนกรีตที่ทรุดตัว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกไปก่อน ส่วนแนวท่อประปาที่ชำรุดจากการก่อสร้างได้ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้แล้ว เมื่อก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จ จะดำเนินการปรับแนวท่อประปาให้อยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิม พร้อมกันนี้ หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน ระบบประปา และอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ให้กลับสู่สภาพเดิม และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะติดตามการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่และสามารถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้สะดวกสบายโดยเร็วต่อไป

No Comments

    Leave a Reply