News

กรมชลประทาน ฉลองครบรอบปีที่ 118 จัดนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์

12/06/2020

พร้อมมอบทุนการศึกษา “กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” แก่ลูกหลานเกษตรกรไทย


กรมชลประทาน จัดงานนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ครั้งแรก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 กรมชลประทาน ภายใต้ชื่องาน “RID CREATIVITY & INNOVATION 2020” ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2563 เพื่อนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมงานชลประทานให้ประชาชนได้เข้าใจงานชลประทานมากยิ่งขึ้น


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดงานวันสถานปนากรมชลประทานครบ 118 ปี ในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) ภายใต้ชื่องาน “RID CREATIVITY & INNOVATION 2020” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2563 โดยจะเป็นการจัดงานบนโลกออนไลน์เป็นครั้งแรกของกรมชลประทาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนา การเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง ตลอดทั้ง 3 วัน ที่จะจัดให้ทุกท่านเข้ามารับชมได้ผ่านเว็บไซต์ exhibition.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563 นี้ โดยในนิทรรศการมีการจัดบูธ มากมายกว่า 42 บูธ จัดแสดงโปสเตอร์กว่า 274 แผ่น คลิปวิดีโอ 42 เรื่อง และมีกิจกรรมย่อยแจกของรางวัลในบูธจำนวน 15 บูธ
สำหรับบูธภายในงาน จะแบ่งตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 1.) บูธภาพรวมผลงานกรมชลประทาน นำเสนอเนื้อหาเรื่อง ประวัติกรมชลประทาน แผนงาน RID No.1Express 2020 แผนบริหารความต่อเนื่อง(BCP) และศูนย์ประสานงานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กรมชลประทาน 2.) ด้านบริหารองค์กร นำเสนอเรื่อง หน่วยงานราชการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักทรัพยากรบุคคล อาสาสมัครชลประทานกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 3.) ด้านศึกษาความเหมาะสม นำเสนอเรื่อง โครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIMP) โครงการพัฒนาทุ่นยางพาราดักผักตบชวา อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจถ่ายภาพ เพื่อการทำแผนที่ นวัตกรรมเครื่องอัดฉีดของผสมแรงดันสูง และระบบวิทยุสื่อสารแบบบูรณาการ 4.) ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นำเสนอเรื่อง งานก่อสร้างภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี- อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 5.) ด้านบริหารจัดการน้ำ นำเสนอเรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วย Big Data ชลประทานล้านนากับการพัฒนาลุ่มน้ำน้ำปิง การแก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำอิงจังหวัดพะเยา จัดการน้ำยุคใหม่ แค่ปลายนิ้ว งานชลประทานกับการสร้างความยั่งยืนของภาคประชาชน โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดการเสวนา ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง New Normal วิถีชีวิตใหม่ กรมชลประทานหลัง COVID19 โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีของที่ระลึกแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันละ 5,000 ชิ้น รวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกกับการเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ จะมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการ “กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” จากโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทานของบุตรเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรในด้านวิศวกรรมชลประทาน เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด บริษัท ซีแวลู จำกัด และบริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 14 ราย ได้แก่ นางสาววชิราวดี อกกว้าง บุตรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดลำปาง นายสอเจริญชัย พุทธาสมศรี บุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดยโสธร นางสาวพรรณพัชร โพธิ์สุวรรณ บุตรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสุพรรณบุรี นายฐิติวัฒน์ ภู่เงิน บุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อย จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวมณฑาทอง สว่างศรี บุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี นายกนกพล บุตรสุด บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดตรัง

นายฑีปกรณ์ สมาธิ บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดตรัง นางสาวเบญจภรณ์ เยาว์ด้วง บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดพัทลุง นายพัฒนพงศ์ คงเขียว บุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมัน จังหวัดพัทลุง นายวชิรวิทย์ โรจนแพทย์ บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดพัทลุง นายศุภวิชญ์ ตั่นสุย บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน จังหวัดพัทลุง นางสาวสวิชญา ถูกต้อง บุตรเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอลงกรณ์ ประทีป ณ ถลาง บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดพัทลุง นายอิทธิชัย สุวรรณหงษ์ บุตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2563” และกิจกรรมต่างๆได้ ผ่านเว็บไซต์ exhibition.rid.go.th ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563 นี้

No Comments

    Leave a Reply