News

ชป.แจงการแต่งตั้งคกก.แก้ไขปัญหาปตร.ศรีสองรักฯ

12/03/2021

กรมชลประทานชี้แจง กรณีกลุ่มฮักแม่น้ำเลย พร้อมด้วยชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่บ้าน รวมกว่า 100 คน ร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม เพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชี้แจงกรณีนี้ว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย นั้น    กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มฮักแม่น้ำเลยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายอำเภอเชียงคานเป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมติที่ประชุมได้มีการแก้ไขเฉพาะองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้น ซึ่งในส่วนของกลุ่มฮักแม่น้ำเลยไม่ได้มีการเสนอขอให้แก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มฮักแม่น้ำเลยได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่ เป็น “คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย” ซึ่งกรมชลประทาน จะได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายต่อไป

No Comments

    Leave a Reply