News

กคช. ร่วมมือกับ พพ. ลงนามความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในการสนับสนุน การออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยฯ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

11/09/2019

กระทรวงพลังงาน กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการเคหะแห่งชาติและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย/อาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์พลังงาน และส่งผลรวมต่อประเทศชาติให้มีส่วนร่วมกับนานาชาติในการอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้มีความแพร่หลายไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการเคหะแห่งชาติให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่ หรือการดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคเอกชน
สุดท้ายนี้ การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงข้อเท็จจริง จึงได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พัฒนาโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply