News

มกอช. เน้นสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2019

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนา เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ต. นาคู อ. ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็ก ให้มีการจัดการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และให้แนวทางการบริการจัดการ โดยมอบหมายให้นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานและร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วย ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ต. นาคู อ. ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ มกอช. ยังติดตามการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนเป็นการนำโมเดลบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น ขยายผลการปฏิบัติไปสู่จังหวัดอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ตลาดนำการผลิตให้กับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไป เลขาธิการกล่าว…

No Comments

    Leave a Reply