News

ชสอ. เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หนุนทุนสหกรณ์สมาชิก ดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมสมาชิกสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ปลดหนี้สหกรณ์

07/02/2019

ชสอ. เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หนุนทุนสหกรณ์สมาชิก ดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมสมาชิกสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้าน “ครูปางมะผ้า” ปลูกพืชเศรษฐกิจ เสริมรายได้ ปลดหนี้สหกรณ์

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออทมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในบางกลุ่มมีความประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมแต่ยังขาดแคนทุนทรัพย์ที่จะนำไปเสริมสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมที่สนใจและขาดแคลนเงินลงทุน ชสอ. จึงได้จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้ได้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจะได้มีเงินลงทุนนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมที่สนใจ โดยกำหนดวงเงินกู้แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยแต่ละสหกรณ์จัดทำ “โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ประสงค์มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม” ให้สมาชิกสหกรณ์กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 3.59 ต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ชสอ. ขอความกรุณาสหกรณ์สมาชิกคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.59 ต่อปีเช่นกัน แต่หากสหกรณ์สมาชิกมีความจำเป็นที่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอความกรุณาคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีรวมเป็นดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.09 ต่อปี ชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด มีระยะเวลาปลอดเงินต้น 5 เดือนแรก

“ขณะนี้ มีสหกรณ์สมาชิกหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ถือเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์สมาชิกภาคเหนือ หลังได้ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ สามารถปลดหนี้สิน และมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต โดยไม่ต้องกู้เงินสหกรณ์ ทั้งนี้ อยากเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกอื่นๆ ร่วมโครงการฯ ส่งเสริมสมาชิกสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ถือเป็นการดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว


ด้าน นายสงวน ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการ ชสอ.ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเสนอโครงการมายังสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ จะมีการพิจารณาเพื่ออนุมัติวงเงินกู้ ปัจุบันมีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ประมาณ 400 กว่าราย และมีสมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพเสริมที่ประสบผลสำเร็จกว่า 60 % เช่น ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง แปรรูปน้ำเสาวรส ค้าขายอาหารตามสั่ง ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ ชสอ. ที่ให้การช่วยเหลือปล่อยเงินกู้ในอัตรดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นทุนในการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตาม อยากให้ ชสอ. เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโยลีด้านการเกษตร ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมด้านผลิตสินค้าเกษตรให้มีความมั่นคงต่อไป

ขณะที่ นางวันเพียน ศรีดา ครูปางมะผ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการครู อ.ปางมะผ้า ซึ่งมีรายได้น้อย เพราะเริ่มรับราชการครูตอนอายุ 35 ปี หากจะใช้ชีวิตบั้นปลายที่จ.แม่ฮ่องสอน จะต้องมีอาชีพเสริม จึงได้ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ รวมประมาณ 1 ล้านกว่าบาท เพื่อมาจัดทำหอพักให้เช่า สร้างรายได้เดือนละประมาณ 30,000 กว่าบาท และอีกส่วนได้นำมาเป็นเงินทุนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ โดยแรกเริ่มต้องการปลูกเพื่อกินในครอบครัว เป็นการลดค่าใช้จ่าย เช่น มะเขือ มะระ พริก ชะอม ผักบุ้ง ไผ่หวาน กล้วย แต่เมื่อผลผลิตมีจำนวนมาก ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน คนรู้จัก จากนั้นมีคนมาแนะนำให้ปลูกขาย สร้างรายได้ รวมทั้งสามี ซึ่งเป็นครูด้วยกัน ได้ไปอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จึงเลี้ยงหมูดำเสริมรายได้ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ คือ ต้นกล้วยที่ปลูก มาทำเป็นอาหารหมู ประกอบกับมูลหมู ก็นำมาเป็นปุ๋ยใส่ผักที่ปลูก ช่วยลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง ทำให้มีรายได้เพิ่มเดือนละประมาณ 5,000 บาท ทั้งนี้ กำลังขยายพื้นที่ปลูกผลไม้ จำนวน 4 ไร่ อาทิ แก้วมังกร มะขาม กล้วยน้ำหว้า

“ปัจจุบันสามารถชำระหนี้คืนให้กับสหกรณ์ฯ หมดแล้ว และสามารถฝากเงินออมกับสหกรณ์เดือนละ 30,000 บาท ที่สำคัญปลายปีได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนอีกด้วย สหกรณ์ฯ ถือเป็นที่พึ่งทั้งด้านแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และยังช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาลูกอีกด้วย”นางวันเพียน กล่าว

No Comments

    Leave a Reply