News

มกอช. ร่วมวงสัมมนาหารือกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร ตามนโยบาย Green Deal ของสหภาพยุโรป

08/06/2023

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดต้อนรับในงานสัมมนาส่งเสริมการส่งออกในประเทศไทย เรื่อง “European Union: exporting safety, quality and sustainability to Thai consumers” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพ และความยั่งยืนของสหภาพยุโรปต่อภาคการผลิตอาหารเกษตรในประเทศไทย

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนตั้งแต่ผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป ภาคเอกชน และตัวแทนของเกษตรกรสหภาพยุโรป รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ทั้งจาก มกอช. และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายและกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร นโยบาย Green Deal ของสหภาพยุโรป การค้าและการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ ในการสัมมนา ยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและสหภาพยุโรปได้สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ และธุรกิจอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply