News PR NEWS

กฤษฏา” เคาะโผ เด้ง 11 ตำแหน่ง ขรก.ซี10 กระทรวงเกษตรฯ ชงเข้า ครม.ภายในสัปดาห์หน้า

06/09/2018

“กฤษฏา” เคาะโผซี10 ลงตัวแล้วส่ง สมคิด ชงครม.แต่งตั้ง 11 ตำแหน่งสัปดาห์หน้า เด้งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ากรุ เหตุไทยนิยมฯฝายชะลอน้ำ 1 พันแห่งอืด โยก สรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯเสียบแทน ส่วนอธิบดีกรมชล-กรมส่งเสริมสหกรณ์ เก้าอี้ยังเหนียว

วันนี้ (6 ก.ย.61) แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาโผโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ลงตัวแล้ว พร้อมนำเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อแต่งตั้งในสัปดาห์หน้า เช่น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โยกเข้ากระทรวงมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากมีการทำงานล่าช้าในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เช่นโครงการฝายชะลอน้ำ 1,000 แห่ง ไม่สามารถเดินหน้าได้เป้าหมายได้ครบ67จังหวัด นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงฯ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมการข้าว แทนนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ขึ้นเป็น อธิบดีกรมหม่อนไหม แทนนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ที่เกษียนราชการ โดยทั้งกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ได้ถูกวางตัวไว้ให้ลูกหม้อในกรมขยับขึ้นตำแหน่งอธิบดีเพื่อจะได้สานงานได้ทันทีไม่สะดุด

ส่วนนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) อดีตเป็นปลัดอำเภอแสวงหา จ.อ่างทองซึ่งถือว่าลูกหม้อกระทรวงมหาดไทย รู้ปัญหาเข้าใจเกษตรกรและลงสัมผัสชาวบ้านได้ดีพูดภาษาเดียวกันกับนายกฤษฏา ขยับไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกษียนราชการ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แทนนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เกษียนราชการ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ไปเป็นเลขาธิการมกอช.ซึ่งนางสาวดุจเดือน เคยดำรงนี้มาก่อนเป็นรองปลัดฯจะส่งผลดีขึ้นในการขับเคลื่อนด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตร สอดรับนโยบายการตลาดนำการผลิตได้ครบวงจรยิ่งขึ้น และนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นเลขาธิการสศก.โดยนายคมสัน เคยเป็นรองเลขาธิการสศก.มาก่อน นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โยกมาเป็นรองปลัดกระทรวง เพราะการแก้ไขปัญหาที่ดินส.ป.ก.รายใหญ่เกิน 500 ไร่ เป้าหมาย 4 แสนไร่ ที่ใช้มาตรา44 มาตั้งแต่ปี2560ไม่คืบหน้า โดยให้นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปเป็นเลขาธิการส.ป.ก.

ขณะที่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชล นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังไม่ขยับเพราะทั้งสองกรม ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมฯได้เข้าเป้าทั้งเรื่องแก้ไขน้ำท่วม เพิ่มแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร โครงการชลประทานต่างๆใช้ยางพารา ใช้กลไกสหกรณ์เป็นแก้มลิงชะลอพืชผลเกษตร ได้เข้าตาผู้ใหญ่ในรัฐบาล

No Comments

    Leave a Reply