News

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ลดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

06/06/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 47 ของแผนงาน

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นการก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร สูงประมาณ 50 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 8 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,800 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,200 ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนชาวเบตงอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเดิม พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ ตลอดจนมีแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างยั่งยืน

 

No Comments

    Leave a Reply