News

รมว.เฉลิมชัย ลุยติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หวังเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

06/02/2020


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ว่า อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และพบวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งได้ในปีแรกถึง 5 ล้าน ลบ.ม. และเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ลงมาดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อตั้งงบประมาณในปี 2564 – 2566 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถจุน้ำได้ถึง 23 ล้าน ลบ.ม.

“กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการทำการเกษตร โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดแหล่งน้ำ หรือการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง หรือช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดย

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งโดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับออกให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งกรมประมงยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้งได้”

นายเฉลิมชัย กล่าวด้านนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร พร้อมติดตั้งบานแบบฝายพับได้บริเวณรอบอาคารระบายน้ำล้น สูง 1 เมตร เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบควบคุมระยะไกล แบบ REAL TIME อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 2564 – 2567 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก พร้อมเลนจักรยานรอบอ่างฯ กว้าง 9 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างฯ ได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม.

No Comments

    Leave a Reply