News

ชป.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และผลิตน้ำประปา

06/02/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานยังคงติดตามเฝ้าระวัง พื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลงพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ที่จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่ท่าสูบน้ำไซฟ่อนแม่สาย ลำห้วยแม่สาย เขตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า และตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 พืชไร่จำนวน 2,500 ไร่ ซึ่งหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีการสูบน้ำจากลำห้วยแม่สายเข้าคลอง LMC. ให้สามารถสูบน้ำด้วยเครื่องพญานาค จำนวน 5-6 จุดที่เกษตรกรนำมาติดตั้งพร้อมสูบเข้าพื้นที่การเกษตร ข้างคลอง LMC. คลองซอย 28R,29R และ1L-29R-LMC. คาดว่าพืชไร่ต้องการใช้น้ำอีก 1-2 รอบก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ซึ่งแนวทางการเฝ้าระวังได้วางแผนที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแหล่งน้ำเสริม กรณีขาดน้ำช่วงปลายเดือน มีนาคม 2563 โดยเฉพาะพื้นที่ที่บางส่วนได้มีการเก็บเกี่ยวช้ากว่ากำหนด

อีกด้านที่จังหวัดแพร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ดำเนินงานขุดลอกขยายบ่อสำหรับสูบน้ำในแม่น้ำยม บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังธง อำเภอเมือง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จุดก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิในการสูบน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำประปา ส่งให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลเมืองบัวและเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลเชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งแก่ราษฎร โดยฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 16 x 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่12 ตำบลเชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นำเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 ตำบลเชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ กรมชลประทานให้เครือข่ายทั่วพร้อมลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกร และประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และช่วยกันประหยัดน้ำใช้อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้สามารถรักษาน้ำต้นทุนที่มีให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ตามแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 62/63 โดยเน้นการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และพืชสวนยืนต้นเท่านั้น

No Comments

    Leave a Reply