News

ชป. ลุย..ขุดลอกคลองหกวา เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ รองรับน้ำหลากจากทางตอนบน

05/08/2022

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เร่งกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลองหกวาสายล่าง ในพื้นที่จ.นครนายก หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รับมือน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ บริเวณคลองหกวาสายล่าง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้ โดยคลองหกวาสายล่าง จะทำหน้าที่รับน้ำและระบายน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน ช่วยลดปริมาณน้ำจากพื้นที่ชั้นในของจังหวัดปทุมธานี และของจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ด้วยการตัดยอดน้ำบางส่วนระบายออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง ก่อนระบายลงสู่ทะเลตามลำดับ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนนี้

No Comments

    Leave a Reply