Daily PR

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

31/05/2019

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม“ปฏิทินเก่าเราขอ” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน และนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำปฏิทินไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

No Comments

    Leave a Reply