News

ลุยยุทธศาสตร์พระพิรุณ!! หนุนพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร สู่ธุรกิจร้อยล้าน

30/09/2018

มกอช.  จับมือสมาพันธ์ SME  และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินสายให้ความรู้ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาด้านการตลาด ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยเทคโนโลยี

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง การยกระดับตลาดเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ในการประชุมสัมมนาโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยกระดับเกษตรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยเทคโนโลยีและมุมมองความสำเร็จใหม่) ซึ่งสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีนายสมชัย  เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม มกอช. กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับเกษตรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยเทคโนโลยีและความสำเร็จใหม่นั้น มุ่งเป้าที่จะให้ความรู้พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำการตลาดสมัยใหม่ ทั้งนี้ การยกระดับตลาดเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ซึ่งยุทธศาสตร์พระพิรุณ (Agriculture 4.0) เป็นแผนยุทธศาสตร์และโครงการเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดสรรพื้นที่ตลาด Free Digital Market และ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในลักษณะ Digital Economy การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยไม่ต้องแทรกแซงกลไกราคา แต่สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงช่องทางการตลาดในทันทีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน SME ที่เกี่ยวข้องใน ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม หรือ ระบบ E-Matching Market และแฟลตฟอร์มกายภาพ หรือ ระบบร้านค้าปลีก ฟรีแฟรนไซส์ และระบบคำสั่ง ล้งเกษตรสุขใจ เพื่อนำไปสู่ Digital Thailand 4.0 

เลขานุการกรม มกอช. กล่าวอีกว่า ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์  (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.dgtfarm.com ซึ่งสามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าตรงกันมาพบกันได้มากยิ่งขึ้น โดยสินค้าที่สามารถเข้ามาจำหน่ายในตลาดออนไลน์ www.dgtfarm.com จะต้องเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานต่างๆ ที่มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและแหล่งผลิต หรือเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ QR Trace on Cloud ระบบงานทั้งสองจึงเป็นระบบที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

No Comments

    Leave a Reply