News

“กฤษฏา” ประกาศใช้สหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปเกษตรแผนใหม่ สานต่อศาสตร์พระราชาลงสู่เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น

29/09/2018

“กฤษฏา”  ประกาศใช้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรแผนใหม่ ขยายผลศาสตร์พระราชาลงสู่เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น

29 ก.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายในการพัฒนางานสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในปี 2562 พร้อมมอบโล่รางวัลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ 10 จังหวัด ณ โรงแรมปริ้นพาเลช หลานหลวง กรุงเทพฯ

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำกลไกสหกรณ์มาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาภาคการเกษตรประเทศ สนับสนุนให้สหกรณ์ปรับแนวทางการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนมาปลูกพืช ทำปศุสัตว์ และประมงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงกับความต้องการของตลาด พัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์แปรรูปให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อมูลค่าให้กับสินค้าและสามารถแข่งขันได้ เพิ่มช่องทางการค้าทาง on line เชื่อมโยงไปสู่ตลาดโลก เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจในสหกรณ์ เพื่อจะได้นำความคิดและความรู้ใหม่ๆ พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 จึงยังคงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมทั้งวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความเสื่อมศรัทธาในระบบสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐด้านการปฏิรูปการเกษตรไปสู่การเกษตรแผนใหม่อย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าแนวทางสำคัญมุ่งสู่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากร ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐบาล อย่างความชัดเจนเพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปในแนวทางเดียวกัน

No Comments

    Leave a Reply