News

รมช.กษ. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท เยี่ยมชม “โครงการผักรวมใจ และตลาดสินค้า Q”

27/10/2018

รมช.กษ. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท เยี่ยมชม “โครงการผักรวมใจ และตลาดสินค้า Q”

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์   ริ้วตระกูลไพบูลย์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการผักร่วมใจ” และตลาดสินค้า Q  โดยมีนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม ร่วมลงพื้นที่ และมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ และ มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นำเยี่ยมชมโครงการฯ ณ  ตลาดไท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการผักร่วมใจและตลาดสินค้า Q ณ ตลาดไท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย”  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเชื่อมโยงกับเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพทั้ง Good Agricultural Practices (GAP) และเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand รวมถึงการใช้ระบบดิจิทัล ช่วยในการจับคู่การค้าตามยุทธศาสตร์พระพิรุณ เพื่อยกระดับเป็นเกษตร 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันทั้งการผลิตและการจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น สามารถสร้างสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ภายใต้ตลาดไท เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรไทยผลิต “ผักปลอดภัย” ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP หรือเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์พระพิรุณและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบจับคู่การตลาด ได้ราคาที่เป็นธรรม ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ สามารถสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางเลือกซื้อให้กับผู้บริโภคทุกระดับมากยิ่งขึ้น

ด้าน มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของตลาดไทในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทย และการสนับสนุนสินค้าปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ที่ได้ช่วยกันริเริ่ม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP Thai GAP หรือ Organic Thailand มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและได้ราคาที่เป็นธรรม ที่สำคัญผู้บริโภคสามารถใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ ตลาดไทยยังมีแผนจะเข้าร่วมพัฒนาระบบส่งเสริมการขาย โดยเชื่อมโยงผู้ซื้อผักปลอดภัยกับเกษตรกร ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ และนำผู้ซื้อเข้าสู่ตลาด สร้างโอกาสการจับคู่การค้า (Matching) ให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ” ตามที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านตลาดค้าส่งในยุทธศาสตร์พระพิรุณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

“โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย เริ่มมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมค้าขายในพื้นที่โครงการถึง 27 กลุ่ม จาก 17 จังหวัด มีสินค้าเข้าตลาดเฉลี่ยมากกว่า 40 ชนิด ผลิตผลที่จำหน่ายเฉลี่ย 10 ตันต่อวัน รวมจำนวนผลิตผลทั้งสิ้นกว่า 650 ตันตั้งแต่เริ่มโครงการ และเพื่อให้ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค อย่างเหมาะสมทั่วถึง จึงได้ร่วมกับสมาคมตลาดสดไทยส่งเสริมการจำหน่ายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย โดยปัจจุบันมีตลาดที่จำหน่ายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย มากกว่า 32 ตลาด โดยมีตลาดถนอมมิตรเป็นตลาดสดต้นแบบที่จำหน่ายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย อีกด้วย”

ด้านนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดไท เป็นหนึ่งในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่สำคัญของประเทศ และมีบทบาทในการสนับสนุนให้ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย (Q) มากกว่า 170 ร้านค้า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ตลาดไท ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มกอช.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสำรวจแผง/ร้านค้าในตลาดไท พบว่า มีจำนวน 154 แผง/ร้านค้าที่ผ่านการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี

 

No Comments

    Leave a Reply