PR NEWS

ส่งมอบกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

27/08/2021

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย  ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มล. จำนวน 7,200 กล่อง ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบ  เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พร้อมคณะจิตอาสาที่ประจำ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19    ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆนี้ 

No Comments

    Leave a Reply