News

ชป. ขับเคลื่อนโครงการนำร่องพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยัง รองรับน้ำหลากแก้ปัญหาอุทกภัย

27/03/2024

 

บ่ายวันนี้(27 มี.ค. 67) นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยัง รองรับน้ำหลากแก้ปัญหาอุทกภัย อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการนำร่องพื้นที่ลุ่มน้ำยัง เป็นโครงการที่นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขยายผลจากโครงการบางระกำโมเดล เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเป็นประจำทุกปีคล้ายกับทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จึงได้วางแผนการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนฤดูน้ำหลาก หลังจากนั้นใช้พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังเป็นแก้มลิงธรรมชาติเก็บกักน้ำไว้ ช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย นับเป็นการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

No Comments

    Leave a Reply