News

สส.ชสอ. ยึด 5 ยุทธศาสตร์ บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ มุ่งสร้างสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมตั้งเป้าเป็น “องค์กรหลักในการจัดสวัสดิการที่ดีที่สุด

30/03/2019

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นประธานเปิดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวายุพักษ์แกรนด์บอลลูม (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.ก๊ก กล่าวว่า สส.ชสอ. ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 285,322 คน สมาชิกเสียชีวิต 2,158 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.61) ซึ่งมากกว่าปี 2560 สมาชิกเสียชีวิต 1,981 แต่เมือคิดเป็นอัตราส่วนของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นคิดอัตราการตายปีบัญชี พ.ศ. 2560 ต่อ 10,000 คนเท่ากับ 74 คน และปีบัญชี 2561 ต่อ 10,000 คนเท่ากับ 76 คน แสดงให้เห็นว่าอัตราการตายเพิ่มขึ้นเป็นไปตามการวิเคราะห์ของคณะกรรมการในการลดอายุการรับสมัครเป็นสมาชิกจึงทำให้เงินสงเคราะห์รายปี (4,800 บาท)เพียงพอพร้อมทั้งทำให้เงินสงเคราะห์ของสมาชิกรอบแรกๆ ที่ยังมีเงินติดลบอยู่ลดลงไปเรื่อยๆ เช่น สมาชิกรอบ 1/2554 จากปีบัญชี 2556 มีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจ่ายไม่พอจ่าย จำนวน 1,078.38 บาท ปัจจุบันลดลงมาถึงปีบัญชี 2561 เหลือเงินติดลบหรือเก็บเงินไม่พอกับอัตราการตาย จำนวน 315.88 บาท เพราะสมาคมควบคุมเงินสงเคราะห์ให้อยู่ในระดับ 600,000 บาทมาตลอด คาดว่าอีก 5 ปีก็คงจะทำให้เท่ากันทุกรุ่นมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือเท่ากัน นับว่าเป็นองค์กรที่ช่วยกันสร้างสวัสดิการให้กับมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างได้ผลดียิ่ง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และครอบครัวของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยทั้งนี้ การบริหารงานของ สส.ชสอ. ที่มีเป้าหมาย ได้แก่ 1.บริหารจัดการสมาคมมีประสิทธิผลและความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 2.การบริการของสมาคม สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ประสานงานและสมาชิกสมาคม 3.ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ4.สมาชิกสมาคมเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการสมาคม

“การบริหารสมาคมเป็นการพัฒนาช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีการจัดสวัสดิการกับสมาชิกไม่ทั่วถึง ผ่านการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ เป็นการร่วมมือของสมาชิกที่กำหนดเขตแดนเสมือนมีสหกรณ์เดียวและมีสมาชิก 3.8 ล้านคนระดับประเทศภายใต้กฎหมายการฌาปนกิจ และมีโอกาศเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าสหกรณ์ขนาดใด ภายใต้การเข้าถึงตามศักยภาพของสมาชิก เพื่อเพิ่มพูนความอยู่ดีมีสุข สวัสดิการที่ดีของสมาชิกและครอบครัว ตลอดช่วงชีวิต โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลร่วมกัน และมีกองทุนพัฒนาฌาปนกิจสงเคราะห์ มีศูนย์พัฒนาบุคลากรหรือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านสวัสดิการทางสังคมของสหกรณ์ในรูปแบบการฌาปนกิจ และมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างทักษะและประสานงานด้านการจัดสวัสดิการของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”นายก สส.ชสอ. กล่าวนอกจากนี้ ความสำเร็จในการบริหารงานของ สส.ชสอ. ได้ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2561-2565) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมสู่ความเป็นเลิศและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสมาคมและศูนย์ประสานงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกระบบการบริหารจัดการสมาคมที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือของเครือข่ายสมาคม/ศูนย์ประสานงาน ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาคม ศูนย์ประสานงานสมาคมในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมและศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 เห็นเป็นรูปธรรมและจะรองรับการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเป็นอย่างดี คือ การสร้างอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ด้วยงบประมาณ 146 ล้าน เป็นอาคารแห่งความภาคภูมิใจ แหล่งรวมพลังและร่วมพัฒนาอย่างมั่งคง พร้อมก้าวหน้าสู่อนาคตตาม Motto “ฌาปนกิจเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตของคนสหกรณ์” ต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply