News

มกอช. จับมือ นิวซีแลนด์ เดินหน้าโครงการ E-Cert เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารยุคดิจิทัล พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

26/06/2019

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ณโรงแรม อินดิโก้ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯว่า ปัจจุบัน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล ทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอง หรือหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้า สำหรับประเทศไทยได้ผลักดันและดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (National Single Window: NSW) ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ

ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 นิวซีแลนด์ ได้มีหนังสือทางการเชิญไทยเข้าร่วมโครงการนำร่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกจากนิวซีแลนด์มายังไทย และในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Joint SPS Committee) ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (E-Cert) สำหรับการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับ อำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ จากสถิติการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ภายหลังความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์เริ่มมีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2548) สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทย-นิวซีแลนด์เป็นไปในทิศทางที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น จากที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพียง 8,407 ล้านบาทในปี 2547 เพิ่มเป็น 20,420 ล้านบาท ในปี 2560 อัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี โดยมูลค่าการส่งออก มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี และมูลค่าการนำเข้า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี

ดังนั้น มกอช. ในฐานะผู้ประสานงานหลักภายใต้ Joint SPS Committee ไทย-นิวซีแลนด์ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อผลักดันการดำเนินงานโครงการ E-Cert ให้มีความคืบหน้ายิ่งขึ้น รองรับนโยบาย NSW ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ เพิ่มมูลค่าทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window) จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Ministry of Primary Industries: MPI) ของนิวซีแลนด์ เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ขึ้น

 

“การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร และ มกอช. เกี่ยวกับระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า และการออกใบรับรองด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตลอดจนรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานจริงในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply