News

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาหนองเล็งทราย จ.พะเยา หวังเพิ่มปริมาณน้ำไว้ใช้มากขึ้น

26/03/2022

กรมชลประทาน เปิดแผนพัฒนาหนองเล็งทราย เพิ่มปริมาณเก็บกัก บรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้ง ส่งเสริมอาชีพประมง สร้างแหล่งท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา ว่า หนองเล็งทราย เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ราษฎรได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ ในการประกอบอาชีพประมง และเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากมีตะกอนดินที่ไหลมาจากลำห้วยต่างๆ ลงสู่หนอง ทำให้เกิดความตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพในฤดูฝน ประกอบกับมีการบุกรุกพื้นที่บริเวณรอบหนอง จึงทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทำลาย ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในการผลิตน้ำประปาและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ใช้แหล่งน้ำนี้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมทั้งอาชีพประมง

กรมชลประทาน จึงได้วางแนวทางการพัฒนาหนองเล็งทรายออกเป็น 6 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ทำการปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 3.256 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่งและทางระบายน้ำล้น ระยะที่ 2 ก่อสร้างฝายพับได้ พร้อมฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงและอาคารประกอบ พื้นที่กว่า 300 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 8.997 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งน้ำรอบหนองเล็งทรายเขตน้ำตื้นบริเวณด้านในและเขตน้ำลึกบริเวณอาคารบังคับน้ำ สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 1.682 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 4 ปรับปรุงและฟื้นฟูบริเวณหน้าฝายหนองเล็งทราย สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ 0.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่5 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบกระจายน้ำ 5 แห่ง รอบหนองเล็งทราบ ระยะที่6 ก่อสร้างระบบระบายน้ำและทำนบดินรอบหนองเล็งทราบ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้มากขึ้น จากเดิมเก็บกักได้ 9.00 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 23.972 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 14.972 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง 10,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในอำเภอแม่ใจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนี่งด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply