News

รมช.มนัญญา เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2565 พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย ด้าน สสท.ระดมพลเสวนา สหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร

26/02/2022

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565” พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 106 ปี เพื่อให้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพมีความพร้อม สร้างสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอที่มีความแข็งแกร่ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน เช่น ฉาง โกดัง ลานตาก ฯลฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการรวบรวมและแปรรูป การขยายช่องทางตลาด เชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สมาชิกมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ด้านนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้สหกรณ์ไทยครบรอบการก่อตั้ง 106 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้การสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

“สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ได้เชิญผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และคุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ มาเสวนาในหัวข้อ เศรษฐกิจจะฟื้น หรือทรุด สหกรณ์จะหยุดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร โดยมีคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรและนักข่าวมืออาชีพ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องของปากท้องของชาวบ้าน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์ หรือแม้แต่ระดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นระบบสหกรณ์จะมีส่วนเข้าไปช่วยได้อย่างไร ต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวพันถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เรามาฟังความเห็นและมุมมองจากคนนอกระบบสหกรณ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและบริหารงานด้านเศรษฐกิจของประเทศมาแล้ว ก็จะได้แนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้กับงานสหกรณ์ของเราต่อไปได้” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าว

นอกจากงานเสวนาแล้ว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับสหกรณ์ผู้ผลิตได้โดยตรง ทั้งนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จากทั่วทุกภูมิภาค มีสินค้าให้จับจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดมากมายหลายอย่าง ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าสหกรณ์ไทยราคาประหยัดได้ภายในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.65 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

No Comments

    Leave a Reply