PR NEWS

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26/02/2019

 

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน การเสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรม ชาร์-ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสนั่น กล่าวว่า การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมของการบริการวิชาการ ในการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารกองทุนหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชน ในการพัฒนารูปแบบของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน


ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือ เพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เน้นกระบวนการพึ่งพาตนเอง ทั้งด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน

ขอให้นำผลการเสวนาไปปรับปรุงเป็นความรู้ให้กับบุตรหลาน ขับเคลื่อนการทำงานของประชาชนในพื้นที่พยายามมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข้ง เรามองไปที่ประชาชนในหมู่บ้าน กรรมการเป็นกำลังสำคัญ ที่จะต้องบริหารกองทุนดวยหลักธรรมาภิบาล สมาชิกก็ต้องมีวินัยในการบริหารจัดการเงินเพราะจะมีผลต่อสมาชิกโดยรวมที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในหมู่บ้านนั้น ๆ เชื่อว่ากาฬสินธุ์มีความเข้มแข็ง และคงไม่ปัญหาหนี้เสีย ดังนั้นคนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหน้า เป็นอานิสงค์ให้กลุ่มกองทุนที่อยู่ข้างหลังที่มีปัญหาให้อยู่ในระดับเดียวกันเป็นกองทุนชั้นดีหรือเป็นสมาร์ทกองทุน

ในช่วงการเสวนา”เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายประจักษ์ จอมทะรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายศาสตรา แก้วภิรมณ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.กุงสี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ร่วมเสวนา
โดยมีผศ.ดร.ธนาชัย สุขวณิช ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

นายประจักษ์ จอมทะรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เราต้องคิดว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปในเรื่องกองทุนหมูบ้านแต่ ณ วันนี้ ตนยังมองไม่เห็นกองทุนใดมีความเข้มแข็งเท่ากองทุนหมู่บ้าน หลักการทำงานต้องทำให้สุด ๆ ทุกเรื่องงาน งบ ระบบ คน รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา อยู่ให้ประทับใจและไปห้คิดถึง รวดเร็วหนักเอาเบาสู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีสติเสมอ

นายศาสตรา แก้วภิรมณ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.กุงสี จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนเดินทางมาแล้ว 18 ปี และส่วนมากจะบริหาร ปัญหามากกว่าการบริหารตัวเงินเพราะเป็นหนี้เพิ่มขึ้น การทำงานกองทุนลำบากมากและเสี่ยงกับกฏหมายเพราะมีเรื่องร้องเรียนมากแต่แก้ไขได้หากนำศาสตร์พระราชาเขามานั่นคือการเข้าถึง อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำในพื้นที่อื่น ๆ เพราะบริบทในแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เช่นการเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกไปดำเนินการ ถือเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทุนหมู่บ้านมีความเมแข็งอย่างไร

อย่างไรก็ตามในการเสวนากลุ่มย่อยสมาชิกกองทุนได้เสนอประเด็นปัญหาว่า คณะกรรมการกองทุนไม่ค่อยจัดประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ รวมถึงตัวสมาชิกที่เป็นชาวบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประชุมเช่นเดียวกัน อีกทั้งติดปัญหาการส่งคืนเงินที่ยืมไปล่าช้า

นายสัคพัศ แสงฉาย ในนามหัวหน้าโครงการการการเสวนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การเสวนาทางวิชาการ ถือเป็นกิจกรรมของการบริการวิชาการ ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริการวิชากาลบงตวงรแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารกองทุนหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชน ในการพัฒนารูปแบบของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

No Comments

    Leave a Reply