News

ชป.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งเมืองโคราช

25/02/2020


นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม 22 จังหวัด โดยจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย ระหว่างวันที่ 22 -28 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563)นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขุดลอกคลองและฝายด้านหลังของศูนย์สาธินฯ นอกจานนี้ ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ใช้หลักธรรมชาติและเครื่องมือทางเทคโนโลยี (โดรน) สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 1 การขยายรูปแบบการจัดการน้ำ อ่างเล็กเติมสระน้ำ ซึ่งได้มอบหมายให้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 8 สนับสนุนรถขุด 2 คัน เพื่อขุดลอกคลองและฝายด้านหลังศูนย์สาธิตฯ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply