News

มกอช. เตรียมยกระดับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เน้นส่งเสริมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24/09/2019

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกผักบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. เตรียมยกระดับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกผักบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เน้นส่งเสริมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพของโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็ก ให้มีการจัดการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9035-2553 และ มกษ. 9047-2560 และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาสถานที่ที่มีอยู่ของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่รวบรวมผลผลิตของกลุ่มหรือยกระดับขึ้นเป็นโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามมาตรฐานในอนาคต

ดร.จูอะดี กล่าวต่อไปว่า การยกระดับของกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มไปสู่การมีโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค และเป็นการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดกับพ่อค้าคนกลางที่เป็นตลาดแบบดั้งเดิม และในส่วนตลาดสมัยใหม่ เช่น ห้างโมเดิร์นเทรดรายอื่นก็จะเข้ามาติดต่อกับทางกลุ่มเกษตรกรได้ในอนาคต เป็นการยกระดับรายได้ของกลุ่มเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ มกอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันวางแผน ติดตาม และให้คำแนะนำจน กลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง สามารถที่จะปรับปรุงสถานที่รวบรวมหรือโรงคัดฯ ของบ้านสว่างได้ และดำเนินการจนเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563 และมีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานจากส่วนราชการได้ต่อไป” เลขาธิการกล่าว…

No Comments

    Leave a Reply