News

ต้นแบบความสำเร็จ !! ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ SMEs เกษตรรายใหม่

24/09/2018

การขับเคลื่อน “โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาตลอดปี 2561 เพื่อเร่งยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้กลายเป็นนักธุรกิจเกษตร ที่สามารถผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและมีการเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความมุ่งหวังดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย ที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เข้มแข็งและมั่นคง สามารถต่อยอดธุรกิจเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 55,000 คน จาก 300 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตรรายใหม่ ควบคู่กับการสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งหาช่องทางเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อประกอบการเกษตรรายใหม่ ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาด ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการ SMEs เกษตรต้นแบบที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่มเกษตรกรรายอื่นให้หันมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย

ดังเช่น รัตนาพร บันเทิงจิตร เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการ SMEs เกษตร กล่าวว่า ได้สืบทอดอาชีพทำสวนเงาะในพื้นที่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ต่อจากรุ่นปู่ รุ่นพ่อ ซึ่งตอนแรกขายเงาะสดมาตลอด ปัญหาที่พบเป็นประจำคือช่วงผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งยังมีรายได้แค่เพียงปีละครั้ง จึงได้เริ่มคิดหาช่องทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร จนมาตกผลึกคือการแปรรูปเงาะอบแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ต้องมีปัญหากับผลผลิตล้นตลาด และที่สำคัญยังไม่มีใครทำก่อน จึงเป็นเจ้าแรกของประเทศ ภายใต้แบรนด์เงาะอบแห้ง i Yhaอัยยะ” ถึงแม้ว่าจะมีไอเดียและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจนสำเร็จ แต่ก็ยังขายได้วงจำกัด

จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัย นักวิชาการ เรียกว่ามืออาชีพจากหน่วยงานต่างๆ มาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้นำผลิตภัณฑ์ไปโพสต์ขายผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และสื่อต่างๆ สามารถขยายฐานตลาดได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือการได้รับการพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ

“วันนี้เป็นนักธุรกิจเกษตร ที่สามารถมองหาช่องทางตลาดโดยคำนึงว่าลูกค้าเป็นใครอยู่ตรงไหน จะผลิตเพื่อความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่ผลิตเพราะอยากผลิต เน้นหลักตลาดนำการผลิต ซึ่งผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะอบแห้ง กล้วยอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง ชาผลไม้ ทั้ง ชาเงาะ ชาลิ้นจี่ ชามะพร้าว ชากล้วย ชาทุเรียน รวมผลไม้เด่นของไทย จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โมเดิร์นเทรด และสนามบินหลายแห่งในประเทศ ที่สำคัญยังเตรียมเปิดตลาดต่างประเทศเต็มตัว โดยในอีก 2 เดือนข้างหน้า จะได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงาน GMP Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อมาก เช่น จีน ไต้หวัน และอีกหลายประเทศ”

ขณะที่ นายพิชยา จึงสมานญาติ เจ้าของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กรอบ อาหารเพื่อสุขภาพ แบรนด์ ไพรทิพ (Pritip) กล่าวถึงโครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรหน้าใหม่ว่า เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากว่าเกษตรกรบางรายมีไอเดียที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่ยังขาดความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจและขาดเงินทุนหมุนเวียน โครงการนี้จึงเข้ามาตอบโจทย์ทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปจนถึงช่องทางการจำหน่าย ที่สำคัญยังมีแหล่งเงินทุน มีงบประมาณและเครื่องจักร สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรได้เดินหน้าไปได้เร็วขึ้น ยกระดับสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร มีความเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น

No Comments

    Leave a Reply