News

70 ปี THAICID มุ่งมั่น พัฒนา นวัตกรรมเพื่องานชลประทาน

24/07/2020

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย หรือ THAICID จัดแถลงเปิดตัวงานประชุมวิชาการ THAICID National e-Symposium ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก พร้อมวาระครบรอบ 70 ปี

นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) กล่าวถึง การจัดการประชุม THAICID National Symposium โดยคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน เครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ของงานชลประทาน
และการระบายน้ำของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 13 ของการจัด
การประชุม เป็นวาระครบรอบ 70 ปี ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (International Commission on Irrigation and Drainage: ICID) และคณะกรรมการด้านการชลประทาน และ
การระบายน้ำแห่งประเทศไทย (Thai National Committee on Irrigation and Drainage: THAICID) จึงถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีอีกด้วย แต่เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมเป็นรูปแบบ e-Symposium แต่ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ thaicid.rid.go.th/2020 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “70 ปี แห่งความมุ่งมั่น คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่า

ด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) และคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
แห่งประเทศไทย (THAICID) ในการเป็นองค์กรเครือข่ายสนับสนุนภารกิจ เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เราต้องการ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มิติที่ 6 เน้นการจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำที่ยั่งยืน (The ICID & THAICID 70th Anniversary Celebration our ongoing support to Secure The Future We Want under Sustainable Development GOAL 6 Focusing on Innovated Irrigation Water and Drainage Management)”

โดยงานในครั้งนี้จะเน้นเรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยีสรรสร้างการจัดการทรัพยากรน้ำชลประทาน ให้คุ้มค่าทุกหยาดหยด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวดำเนินการในรูปแบบแบบปฏิสัมพันธ์ สหวิทยาการ และการบูรณาการมีส่วนร่วมด้านการชลประทานและการระบายน้ำ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมสรรสร้างเครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการจัดหาน้ำชลประทานให้เพียงพอในอนาคต
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ผ่านทาง https://thaicid.rid.go.th/2020
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. – 16.30 น. ซึ่งในเว็บไซต์จะประกอบด้วยส่วนของการถ่ายทอดสดบทความ 8 บทความที่ผ่านการคัดเลือกจากบทความทั้งสิ้น 22 บทความ บนเวที e-Onstage ซึ่งผู้สนใจสามารถโพสต์คำถามต่างๆในขณะที่รับชมได้ และผู้ดำเนินรายการจะดำเนินการถาม-ตอบให้ในลำดับต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังคงสามารถดูคลิปวีดิโอซึ่งเป็นบทความที่ร่วมส่งเข้ามานำเสนอ รวมทั้งโปสเตอร์นำเสนอบทความอีกด้วย และเช่นกันผู้สนใจสามารถโพสต์คำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความไว้ด้านล่างของแต่ละคลิปวีดิโอและโปสเตอร์ได้อีกด้วย โดยเจ้าของบทความแต่ละท่านจะเข้ามาตอบคำถามและข้อสงสัยด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจด้านการชลประทานและการระบายน้ำร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ
กับคณะกรรมการฯ THAICID ผ่านการประชุมวิชาการในครั้งนี้

No Comments

    Leave a Reply