News

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.เขตบางแค (ไร่เหมือนจันทร์)

24/03/2022

วันที่ 19 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.เขตบางแค (ไร่เหมือนจันทร์) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ซึ่ง/งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีมีกิจกรรมมากมาย เช่น สอนการทำปุ๋ยสูตรพิเศษ ปลูกผัก ปลูกเมล่อน และการให้น้ำแบบอัจฉริยะ รวมถึงมีร้านค้า และนิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความรู้แก้ผู้มาร่วมงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 60 ราย

No Comments

    Leave a Reply