News

ชป.ร่วมพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร

23/03/2022

วันนี้(23มี.ค.65) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา โดยมี พลตรี ธิติพล สารลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมดำเนินโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ช่วงบน ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ความยาว 24,000 เมตร เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการการเปิดรับน้ำคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย และประตูระบายน้ำเชียงรากใหญ่  ก่อนระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเปรมเหนือรังสิต ลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ต่อไป ทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรช่วงบนมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการบริหารจัดการน้ำในคลองเปรมประชากรช่วงล่าง จะรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เข้าสู่คลองเปรมประชากรช่วงน้ำทะเลหนุน ประมาณวันละ 30,000 ลบ.ม./วัน ในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนในช่วงฤดูฝน จะดำเนินการสูบน้ำ เมื่อถึงระดับเฝ้าระวังจากคลองเปรมประชากร ลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์  และสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต เป็นการระบายน้ำออกจากคลองเปรมประชากร ตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากร ด้วยการติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องครากขยะ บริเวณประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต  งานขุดลอกคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองรังสิตฯ จนถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน  รวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองพุทรา 1 ,2 และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองเชียงรากน้อย1 รวมไปถึงการปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรบางสิงห์ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรบางหลวง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร อีก 3 แห่ง

ทั้งนี้ ยังมีแผนดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรในระยะต่อไป ด้วยการก่อสร้างสะพานในเขตคลองเปรมประชากรตั้งแต่คลองเชียงรากน้อยไปจนถึงคลองรังสิต จำนวน 5 แห่ง  ก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู  ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย  รวมทั้งปรับปรุงประตูเรือสัญจรและอาคารประกอบ บริเวณประตูระบายน้ำเปรมเหนือรังสิต ประตูระบายน้ำกลางคลองเปรมประชากร ประตูระบายน้ำเปรมเหนือ รังสิต และประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต  เป็นการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร อย่างมีระบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวริมคลองให้ดียิ่งขึ้น

No Comments

    Leave a Reply