News

กรมหม่อนไหมเปิดหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมในจังหวัดตรัง

23/02/2020

23 กุมภาพันธ์ 2563 : กรมหม่อนไหมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี และจังหวัดตรัง เปิดหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง ในพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมประชาชนตำบลนาหมื่นศรี และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมจัดตั้งหน่วยส่งเสริมขึ้นในจังหวัดตรัง เพื่อรับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุงและสตูล ซึ่งเดิมพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร และ นราธิวาส รับผิดชอบ ทำให้การให้บริการงานด้านหม่อนไหมไม่ทันความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลให้พืชเศรษฐกิจ ประสบปัญหาด้านราคา อาชีพด้านหม่อนไหมจึงเป็นทางเลือกที่ดี กรมหม่อนไหมจึงได้ร่วมกับจังหวัดตรังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จัดตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรังขึ้น โดยใช้พื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ประมาณ 8 ไร่ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหม เพื่อให้ผู้สนใจ เยาวชน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้การประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ซึ่งในพื้นที่ ประกอบด้วย แปลงหม่อนใบพันธุ์สกลนครและพันธุ์บุรีรัมย์ เพื่อใช้เลี้ยงไหม และพันธุ์เชียงใหม่ซึ่งเป็นหม่อนผลสดเพื่อบริโภค ซึ่งหม่อนทั้งสองชนิดสามารถนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ได้ อาทิ น้ำหม่อน ชาใบหม่อน เป็นต้น

ทั้งนี้  กรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร เป็นผู้กำกับดูแล หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านหม่อนไหมกับเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ศึกษาวิเคราะห์งานด้านหม่อนไหม ติดตามประเมินผลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาด้านหม่อนไหมในพื้นที่ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2562 ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไหม ซึ่งจะเริ่มสาวเส้นไหมได้ในเดือนหน้า เมื่อกลุ่มเกษตรกรสาวเส้นไหมได้จะสามารถลดจำนวนการสั่งซื้อเส้นไหมของกลุ่มลงได้

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 2 ประเภท คือ ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk) ประเภทผ้าถุง ชนิดผ้ายก ประเภทลายประยุกต์ และตรานกยูงพระราชทานสีเขียว (Thai Silk Blend) ประเภทผ้าคลุมไหล่ ชนิดผ้า ผ้ายก ประเภทลาย ลายประยุกต์ ชื่อลายแก้วชิงดวง

นอกจากนี้ ในพื้นที่นาหมื่นศรียังได้ปลูกหม่อนผลสด มีปริมาณผลผลิตประมาณ 1,350 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้สุทธิต่อปี จากการขายผลสด 142,800 บาท ต่อปี ไม่นับรวมรายได้จากการทอผ้ากรมหม่อนไหมตั้งหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมขึ้นเพื่อจะพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ และกลุ่มผู้ทอผ้า ในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถผลิตเส้นไหมได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิตผ้าไหม ทั้งนี้ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด ได้สนับสนุนเส้นไหมที่ย้อมสีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ทอผ้าไหมนาหมื่นศรีต่อไปนอกจากนี้ กรมหม่อนไหมยังได้สนับสนุนให้ร้านค้าในพื้นที่นาหมื่นศรี ให้ได้รับการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ซึ่งผ่านการตรวจรับรองจากกรมหม่อนไหมแล้ว พร้อมทั้งได้มอบป้ายแสดงการรับรองร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองดังกล่าวด้วย

No Comments

    Leave a Reply