News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา

26/01/2020

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมีนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายกานต์ แก้วของแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้า ณ บริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบางยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 หัวงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอบางกล่ำ ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง ตำบลบางกล่ำ อำเภอควนเนียงในตำบลบางเหรียง ซึ่งจะปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ความยาว 21.343 กิโลเมตร จากเดิมสามารถระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน แห่งที่ 2 จำนวน 3 ช่อง ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี แห่งที่ 2 จำนวน 8 ช่อง และก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง โดยมีอัตราการสูบน้ำรวม 90 ลูกบาศก์เมตร

“และเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัย ลดความเสียหายที่เกิดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งได้อีกกว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว

No Comments

    Leave a Reply